วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565(เพิ่มเติม)

     

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.รหัสสายทาง กส.ถ.53-045 บ้านหนองกุงศรี ม.12 ตำบลหนองกุงศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

      

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไครมาสที่๑ ปี ๒๕๖๕(เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ถึงเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔)

      

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

      

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไครมาสที่๓ ปี ๒๕๖๔(เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ถึงเดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔)

      

ประกาศผู้ชนจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔)

      

ประกาศผู้ชนจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP(ไตรมาส 1)

      

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองริวหนัง ด้วยวิธีคัดเลือก

      

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.รหัสสายทาง กส.ถ.53-072 สายข้างบ้านนายศูนย์ถึงบ้านหนองกุงศรี ม.2 ต.หนองกุงศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

      

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี