วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)ประจำปีงบประมาณ2564

      

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565ประจำปีงบประมาณ2564(ต.ค.63-มี.ค.64)

      

ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-พ.ศ.256๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.หนองกุงศรี

      

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒) ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐กันยายน ๒๕๖๐

      

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี