วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565

     

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒( มกราคม - มีนาคม 2565 )

      

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปี งปม.2565

      

แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

      

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาตร 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

      

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

      

แผนการใช้จ่ายเงิน

      

แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

      

12
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี