วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ

     

อบรมถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

     

กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย เรื่องหนี้สินแก่ประชาชน ในเรื่องหนี้ การค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

     

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. กองสาธารณสุขแะสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกุงศรี ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อ.ส.ม.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ตามโครงการอบรมเชิ

     

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี(ประธานในที่ประชุม) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีโครงกา

     

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 0830 น. นางภัทริกา ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราช

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี