วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า การศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข”

พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน
2. มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
4. มุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
5. มุ่งฟื้นฟูภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
6. มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและการค้า
7. มุ่งส่งเสริมการศึกษา  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
8. มุ่งฟื้นฟูงานประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบ
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี