วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
 ประวัติความเป็นมา
        เทศบาลตำบลหนองกุงศรี มีอาณาเขตและที่ตั้งอยู่ใน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์มีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนานมากว่าร้อยปี เมื่อปีพุทธศักราช 2462 ได้มีคาราวานอพยพประชาชนมาจากอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยการนำของนายพรม วงค์ชารีและนายจารย์ทัน อุปจันโท อพยพมาจาก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เคลื่อนย้ายมาร่วมกันก่อตั้งที่อยู่อาศัย ซึ่งได้สถานที่ตั้งบริเวณป่ากุงเป็นชัยภูมิที่ตั้งหมู่บ้าน เป็นภูมิศาสตร์ที่มีลำหนองแสนล้อมรอบ เหมาะสำหรับการก่อตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณที่ตั้งหนองกุงศรีมีหนองน้ำและป่ากุงล้อมรอบชาวบ้านจึงเรียกว่า “หนองกุง” และต่อมาในหมู่บ้านหนองกุงได้จัดการประกวดนางงามประจำหมู่บ้าน และคนที่ได้ตำแหน่ง คือ นางสาวบุญสี จึงได้จัดตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองกุงศรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กจำนวน 15 ครัวเรือน ขึ้นตรงกับ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2516 ซึ่งชุมชนก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ครอบคลุมพื้นที่ดงมูล ซึ่งเป็นเขตล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ และความสงบสุขของประชาชน รัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะเป็นอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522 เป็นต้นมา
        เทศบาลตำบลหนองกุงศรี ได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลหนองกุงศรี ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 โดยได้ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 132 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2528 มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล  ของเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

1 ด้านกายภาพ
1.1 ขนาดและที่ตั้ง
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี ตั้งอยู่เส้นละติจูด (เส้นรุ้ง) ที่ 16 องศา 38 ลิปดา 30 ฟิลิปดา ถึง  16 องศา 40 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูด (เส้นแวง) ที่ 103 องศา 16 ลิปดา 30 ฟิลิปดา ถึง 103 องศา 20 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองกุงศรี และตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 62 กิโลเมตร ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2542 มีแนวเขตดังนี้
                ทิศเหนือ         ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลคำก้าว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเทศบาลตำบลคำก้าว

        ด้านทิศเหนือ   
                ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโคกเครือ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110  อำเภอห้วยเม็ก-ท่าคันโท ฟากเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 อำเภอห้วยเม็ก–ท่าคันโท ฟากเหนือห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.กส.12048 บ้านหนองริวหนัง-บ้านหนองไผ่ ฟากเหนือห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 อำเภอห้วยเม็ก–ท่าคันโทและศูนย์กลางถนน รพช.กส.12048 บ้านหนองริวหนัง–บ้านหนองไผ่ ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 500 เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.กส.12048 บ้านหนองริวหนัง-บ้านหนองไผ่ ฟากเหนือตรงกิโลเมตรที่ 2,730 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 500 เมตร

        ด้านทิศตะวันออก 
                จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนน รพช.กส.12048 บ้านหนอง ริวหนัง–บ้านหนองไผ่ ตรง ก.ม. 2,730 ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่จุดที่อยู่ที่อยู่จากจุดศูนย์กลางถนนรพช.กส.12048 บ้านหนองริวหนัง-บ้านหนองไผ่ ฟากใต้ตรง กม. 2,730 ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 500 เมตร  
  จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน รพช.กส.12048 บ้านหนองริวหนัง-บ้านหนองไผ่ ฟากใต้ห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.กส.12048 บ้านหนองริวหนัง–บ้านหนองไผ่ ตามแนวส้นตั้งฉากระยะ  500 เมตร ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.กส.12048   บ้านหนองริวหนัง-บ้านหนองไผ่ ฟากใต้ตรง ก.ม. 1,100 ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 500 เมตร 
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยลำหนองแสนฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปบ้านนาสารฟากตะวันออก ตามแนวตั้งฉาก ระยะ 100 เมตร
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนไปบ้านนาสาร ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนไปบ้านนาสารฟากตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 100 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านคำถาวรฟากใต้
        ด้านทิศใต้ 
  จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโคกเจริญ ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 อำเภอห้วยเม็ก-ท่าคันโท บรรจบกับถนนไปบ้านโคกเจริญ ตามแนวถนนไป บ้านโคกเจริญไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะ 1,000 เมตร  
  จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านถนนไปบ้านหนองแสงถึง             
หลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 อำเภอหัวเม็ก-ท่าคันโท บรรจบกับถนนไปบ้านหนองแสง 
ตามแนวทางหลวงหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 อำเภอห้วยเม็ก-หนองกุงศรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 670 เมตร 
          จากหลักเขตที่ 8 เป็นส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน ไปบ้านหนองบัวแดง ฟากเหนือตรงจุดที่อยู่จากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช.กส.12055 บ้านโนนศิลา-บ้านหนองใหญ่บรรจบกับถนนไปบ้านหนองบัวแดงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 1,000 เมตร

        ด้านทิศตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ 9 เป็นเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ 
ริมถนน รพช.กส. 12055 บ้านโนนศิลา-บ้านหนองใหญ่ ฟากตะวันตกตรง กม. 1,600  
                จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้วยลำหนองแสนถึงหลักเขต ที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 อำเภอห้วยเม็ก-ท่าคันโท 
ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 อำเภอห้วยเม็ก-ท่าคันโท บรรจบกับถนนไปบ้านโคกเครือ ตามแนวทางหลวง จังหวัดหมายเลข 2009 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 อำเภอห้วยเม็ก-ท่าคันโท ไปทางทิศตะวันตกระยะ100 เมตร จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี มีพื้นที่เป็นเนิน สูงๆ ต่ำๆ พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย พื้นที่ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเกษตร แหล่งน้ำลำธาร ที่สำคัญได้แก่ ห้วยลำหนองแสนซึ่งสามารถ เก็บกักน้ำไว้ได้ตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่ทำประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนาและทำไร่

เนื้อที่
     เทศบาลตำบลหนองกุงศรี มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 8,125 ไร่
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี